És probable que ho hàgiu vist més d’una vegada i que tingueu alguna idea vaga del que vol dir. Però què representa exactament aquest cercle acolorit que utilitzen empreses i institucions? Continueu llegint, us expliquem el significat i l’origen dels objectius de desenvolupament sostenible.

QUÈ SÓN ELS ODS (OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE)?

En un intent d’erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i aturar el canvi climàtic, els 193 estats membres de les Nacions Unides van adoptar, el 25 de setembre de 2015, l’Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible. Això vol dir que els països membres es comprometen a desenvolupar programes i recursos per implantar-los durant els següents quinze anys. Els ODS van entrar en vigor l’1 de gener de 2016; per tant, fa poc se’n va celebrar el quart aniversari.

Aquests objectius, molt ambiciosos i amb una visió global, es divideixen en disset categories. Cadascuna es desenvolupa en diferents metes (que en global sumen 169) i indicadors (emmarcats en l’esfera econòmica, social i ambiental). La gran novetat és que permeten unificar una estratègia conjunta de tots els països que formen part de les Nacions Unides.

D’ON VENEN ELS ODS? ORÍGENS I EVOLUCIÓ

Ens hem de remuntar fins a l’any 1972, a Estocolm, per trobar la llavor d’aquest immens projecte. És quan es va celebrar la primera conferència internacional sobre medi ambient i on es van assentar les bases d’un pla global d’acció. Al cap d’uns quants anys, el 1992, va tenir lloc la Cimera de la Terra a Rio de Janeiro, on es va aprovar l’Agenda 21, un text de 27 principis titulat “Declaració de Rio sobre el medi ambient i el desenvolupament” que introdueix la noció de desenvolupament sostenible. L’Agenda 21 es va implantar amb èxit a diferents nivells (municipals, escoles…). A la Cimera del Mil·lenni (Nova York, 2000) es van establir els objectius de desenvolupament del mil·lenni, un pas endavant en el compromís dels països. L’antecedent més recent es va produir l’any 2012 a Rio de Janeiro, la Conferència del Desenvolupament Sostenible. En totes aquestes conferències i cimeres trobem un eix comú: el fet de treballar cap al desenvolupament sostenible.

L’actual Agenda 2030 per al desenvolupament sostenible va ser aprovada a la Cimera del Desenvolupament Sostenible, a Nova York, una oportunitat perquè països i societats desenvolupin un nou camí sense deixar ningú enrere.

El 2020 es marca com el començament de la dècada d’acció, ja que, tot i que des del 2015 s’han aconseguit avenços, s’està lluny d’assolir els objectius. Es vol aconseguir un equilibri ambiental, econòmic i social. No es vol deixar cap país enrere, sinó accelerar el procés.

ELS OBJECTIUS SÓN ELS SEGÜENTS

Objectiu 1. FI DE LA POBRESA. Erradicar la pobresa en el món i en totes les seves formes.

Disminuir i/o erradicar la pobresa garantint els drets i recursos econòmics de les persones, dins un marc normatiu sòlid; així mateix, disminuir les situacions de vulnerabilitat de les persones i impulsar el creixement dels països en desenvolupament.

Objectiu 2. FAM ZERO. Posar fi a la fam, assolir la seguretat alimentària i la millora de la nutrició, i promoure l’agricultura sostenible.

Posar fi a la fam i la malnutrició; assegurar l’accés de totes les persones a una dieta sana i nutritiva, duplicant la producció agrícola i els ingressos dels productors d’aliments de petita escala; mantenir la diversitat genètica de llavors, cultius i animals de granja, i afavorir els mercats agropecuaris i els productes bàsics.

Objectiu 3. SALUT I BENESTAR. Garantir una vida sana i promoure el benestar per a totes les persones de totes les edats.

Prendre mesures per reduir la taxa de mortalitat, garantir l’accés a la salut i posar fi a  epidèmies com la sida, la tuberculosi i la malària, donant suport a polítiques d’investigació..

Objectiu 4. EDUCACIÓ DE QUALITAT. Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

Invertir en una educació de qualitat per millorar la vida de les persones; vetllar perquè tots els nens i nenes tinguin accés a l’ensenyament gratuït i equitatiu, i assegurar l’accés a la formació tant d’homes com dones, en condicions d’igualtat.

Objectiu 5. IGUALTAT DE GÈNERE. Aconseguir la igualtat de gènere i empoderar totes les dones i nenes.

Eliminar la discriminació per raó de sexe; eliminar totes les formes de violència de gènere; vetllar per la igualtat d’oportunitats en l’accés a l’educació, l’atenció mèdica i el mercat laboral per un treball digne.

Objectiu 6. AIGUA NETA I SANEJAMENT. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones.

Assegurar l’accés universal i equitatiu a l’aigua potable i a un preu assequible, i millorar la qualitat de l’aigua reduint la contaminació i millorant-la a escala global.

Objectiu 7. ENERGIA NETA I ASSEQUIBLE. Garantir la disponibilitat i una gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a totes les persones.

Garantir l’accés universal a serveis d’energia assequibles, confiables i moderns, per millorar les condicions de vida de les persones; augmentar el percentatge d’energia renovable respecte de les derivades de combustibles fòssils, fomentant l’eficiència energètica; millorar la tecnologia, i oferir serveis d’energia moderns i sostenibles.

Objectiu 8. TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC. Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva i el treball digne per a tothom.

El creixement econòmic ha de ser beneficiós per a totes les persones, respectant el medi ambient, sent sostenible, impulsant l’emprenedoria i la innovació tecnològica.

Objectiu 9. INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES. Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

Impulsar una nova indústria sota criteris de sostenibilitat, impulsant la tecnologia, la innovació i la investigació, amb accés igualitari a la informació.

Objectiu 10. REDUCCIÓ DE LES DESIGUALTATS. Reduir la desigualtat en i entre els països.

Reduir la pobresa, promovent la inclusió social i l’economia; millorar la regulació dels mercats financers, promovent la cooperació pel desenvolupament; facilitar la migració i la mobilitat de les persones.

Objectiu 11. CIUTATS I COMUNITATS SOSTENIBLES. Aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles.

Afavorir ciutats sostenibles, reduint l’impacte ambiental; garantir l’accés de les persones a un habitatge i a serveis bàsics, i preservar el patrimoni cultural.

Objectiu 12. CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES. Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

Els models actuals de producció i consum estan esgotant els recursos naturals. Cal fer una gestió eficient dels recursos, evitant el malbaratament d’aliments, i impulsar estils de vida més sostenibles.

Objectiu 13. ACCIÓ CLIMÀTICA. Adoptar mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

El canvi climàtic ha de ser una qüestió primordial en les polítiques de tots els països, adaptant les estratègies per tal de donar una resposta millor davant de desastres naturals.

Objectiu 14. VIDA SUBMARINA. Conservar i utilitzar de manera sostenible els oceans, els mars i els recursos marins per al desenvolupament sostenible.

El canvi climàtic amenaça els oceans. Cal protegir els ecosistemes marins i costaners, reduint, entre altres mesures, la contaminació i les pràctiques de pesca insostenibles.

Objectiu 15. VIDA TERRESTRE. Protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i frenar la pèrdua de la biodiversitat.

Impulsar un ús sostenible dels ecosistemes terrestres (boscos, muntanyes), adoptant mesures per conservar la diversitat biològica, i combatre la caça fortuïta i el tràfic d’espècies.

Objectiu 16. PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES. Promoure societats pacífiques i inclusives a fi d’aconseguir un desenvolupament sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells.

Per aconseguir societats pacífiques i inclusives, cal impulsar l’estat de dret a escala internacional. Entre altres mesures, s’ha de reduir la corrupció i respectar els drets humans. Es pot aconseguir amb institucions responsables i transparents.

Objectiu 17. ALIANÇA PELS OBJECTIUS. Enfortir els mitjans per implementar i revitalitzar l’Aliança Mundial per al Desenvolupament Sostenible.

Per poder desenvolupar els ODS, cal establir aliances i col·laboracions entre empreses, governs i associacions. S’ha d’impulsar la cooperació internacional i un sistema de comerç més equitatiu.

ESTRATÈGIA COMUNA I IDENTIFICABLE

El gran punt a favor dels ODS és que tots els països estableixen una estratègia comuna per implantar. L’avantatge és que es tenen en compte els eixos de treball des del punt de vista ambiental, econòmic i social.

Aquest logotip, ara ja tan conegut, permet identificar amb els seus colors d’una manera ràpida i visual l’adhesió de les empreses, persones i institucions. És molt freqüent veure el pin dels ODS a la solapa de les americanes o en la imatge perfil de Twiter. És fàcil d’identificar.

Si des d’una empresa o institució es vol formar part dels ODS, només cal identificar en quins dels objectius s’està i es vol contribuir. A través de la web de Nacions Unides hi ha recursos per a la difusió i per conèixer i adherir-se a les diferents iniciatives. No cal desenvolupar tots els objectius. Segurament l’objectiu 12 (Consum i producció responsables) sigui el més fàcil de complir i el número 16 (Pau, justícia i institucions sòlides) o el 17 (Aliança pels objectius) els més difícils.

RECURSOS

https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

https://www.ub.edu/web/ub/ca/menu_eines/noticies/2019/09/028.html

https://www.diba.cat/web/ods/fi-de-la-pobresa

https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals.html

Laura Alonso, enginyera tècnica industrial. Qualitat, Medi Ambient i Riscos Laborals a ENGINYERS BCN.