En els últims mesos s’han aprovat diverses disposicions legals que afectaran la feina de molts enginyers de l’àmbit industrial. En aquest article del blog fem un resum del més destacat d’aquestes normes.

ACTUALITZACIONS DEL REGLAMENT ELECTROTÈCNIC DE BAIXA TENSIÓ

El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha actualitzat la “Guia Prescripcions particulars per a les instal·lacions elèctriques dels locals amb risc d’incendi o explosió (GUIA-BT-29)“. Aquesta és ja la tercera revisió de la guia, que ha aprofitat per actualitzar les referències a documents normatius, així com l’harmonització amb la Directiva ATEX (2014/34/UE) i el Reial decret 144/2016 que la transposa.

El nou document també amplia la informació respecte a la documentació que ha d’acompanyar el projecte de noves instal·lacions o ampliació de les existents, i indica que s’ha de generar el Document de protecció contra explosions-DPCE recollit al Reial decret 681/2003.

També s’ha actualitzat la “Guia tècnica d’aplicació: Proteccions contra contactes directes i indirectes (GUIA-BT-24)“, de mesures contra els xocs elèctrics. El nou document incorpora quatre nous annexos: els dos primers estableixen els requisits generals de selecció i instal·lació d’interruptors diferencials i dispositius de protecció contra sobreintensitats (interruptors automàtics i fusibles). El tercer és un recull de les principals causes dels salts intempestius en interruptors diferencials. El quart és una taula informativa on es mostren els corrents de defecte típics en sistemes amb semiconductors.

EL REGLAMENT DE PRODUCTES DE LA CONSTRUCCIÓ (RPC) ARA TAMBÉ ÉS OBLIGATORI PER ALS CABLES DE TELECOMUNICACIONS

El Ministeri d’Economia i Empresa ha publicat l’Ordre ECE/983/2019, per la qual es regulen les característiques de reacció al foc dels cables de telecomunicacions a l’interior de les edificacions. En aquesta disposició també es modifiquen diversos aspectes del reglament d’ICT.

Amb aquesta nova ordre per fi es regularitza legislativament l’anòmala situació que existia fins ara en les instal·lacions d’edificació, ja que el RPC ja era d’aplicació tant per als cables elèctrics com per als de sistemes de protecció contra incendis.

S’ACTUALITZEN ELS DOCUMENTS BÀSICS DE SEGURETAT CONTRA INCENDIS I D’UTILITZACIÓ I ACCESSIBILITAT

Després de més d’un any, el Ministeri de Foment ha actualitzat el Document bàsic de seguretat en cas d’incendi i el Document bàsic de seguretat d’utilització i accessibilitat. Es poden  descarregar en aquest web: https://www.codigotecnico.org/index.html.

David Jiménez, Serveis Tècnics a ENGINYERS BCN.