En aquest article volem oferir una visió general dels diferents sistemes de gestió: el seu inici, evolució i mecanismes comuns que faciliten la integració. Bàsicament, parlarem de quatre normes (ISO 9001 gestió de la qualitat, ISO 14001 gestió ambiental, ISO 50001 gestió energètica i ISO 45001 gestió de la seguretat i salut laboral) identificades com a normes HLS (High Level Structure), que proporcionen un marc comú per als estàndards dels sistemes de gestió. Comparteixen el mateix índex i l’estructura que facilita la integració i l’eficiència dels sistemes.

Els punts comuns de les normes HLS són la definició del context de l’organització tenint en compte els quatre àmbits que volem implantar: de qualitat, ambiental, energètic i de seguretat laboral. D’aquests, s’han de definir quines són les parts interessades i identificar els riscos i oportunitats per implementar l’estratègia de l’organització. Totes elles es basen en el cicle de Deming (PDCA en la sigla en anglès: Plan-Do-Check-Act).

Aquest gràfic indica l’evolució en el temps de les normes, indicant l’any inicial de publicació i l’any de l’última revisió

En totes les normes trobarem com a part comuna la definició d’una planificació, el seguiment i la mesura dels processos mitjançant indicadors, la identificació de no conformitats i la millora contínua. Els sistemes es revisaran mitjançant auditories internes i la reunió de revisió des de la direcció. Tots aquests punts comuns estan replicats en les diferents normes HLS.

Els sistemes de gestió són una xarxa on s’incorporen de manera interconnectada els requisits particulars de les diferents normes de qualitat, ambientals, de gestió energètica i de seguretat laboral. També podríem integrar altres sistemes com la protecció de dades segons la legislació vigent, i la certificació de persones d’acord amb la norma UNE-EN ISO 17024:2012.

ISO 9001 Sistemes de gestió de la qualitat

La norma ISO 9001:1987 neix de la necessitat d’elaborar normes que tinguessin un caràcter mundial. És el model més utilitzat en la relacions entre client/proveïdor. Del 1987 al 2018, hi ha hagut diferents revisions. Destacar la ISO 9001:2000, ja que es va passar del concepte d’assegurament de la qualitat a gestió de la qualitat, tenint en compte les necessitats/expectatives del client, la gestió per processos i l’enfoc cap a la millora continua. Actualment la revisió del 2015 s’enfoca cap a la gestió eficient per la direcció/gerència de les organitzacions, volent ser una eina d’anàlisi per a la pressa de decisions.

ISO 14001 Sistemes de gestió ambiental

La norma ISO 14001 és relativa a la gestió ambiental, basada en els aspectes ambientals de les organitzacions. Permet, mitjançant la anàlisis de cicle de vida (ACV) dels processos/productes, determinar quins són els impactes ambientals i aplicar les mesures per tal de minimitzar-los i/o reduir-los. Sempre estarem en el marc del compliment del requisits legals. L’eficiència dels processos des del punt de vista ambientals comporta beneficis econòmics a les organitzacions que els tenen implantats i beneficis a la societat des del punt de vista del canvi climàtic.

ISO 50001 Sistemes de gestió de l’energia

La norma ISO 50001 es desenvolupa a petició de l’Organització de les Nacions Unides per al Desenvolupament industrial (UNIDO),per elaborar un estàndard internacional de gestió energètica per donar resposta al canvi climàtic i la proliferació d’estàndards nacionals.

L’objectiu principal és millorar el desenvolupament i eficiència energètica de manera continua, per tal de reduir l’ús de l’energia i les emissions dels gasos d’efecte hivernacle.

Això suposa per a l’empresa un estalvi de costos i una millora del rendiment energètic. Com en el cas de la ISO 14001, les mesures implantades contribueixen al canvi climàtic. En aquest cas, el punt 6 de la norma, estableix que cal identificar les fons d’energia i avaluar els consums, quins són els usos significatius de l’energia. Es definiran els indicadors del desenvolupament energètic i la línia base energètica. Les empreses i organitzacions certificades segons la ISO 50001:2011 tenen de termini fins al 2021 per adaptar-se a la ISO 50001:2018.

ISO 45001 Sistemes de gestió de salut i seguretat laboral

És el resultat de molts anys de feina en la sistematizació mitjançant un estàndard internacional. En els seus orígens, els sistemes de seguretat se certificaven segons OHSAS 18001. Les empreses i organitzacions certificades en OHSAS 18001 tenen de termini fins al 2021 per adaptar-se a la ISO 45001.

Els sistemes de gestió funcionen com una xarxa

Recursos

https://www.iso.org/home.html

ISO 9001: Procés de producte i/o servei

http://www.ipyme.org/es-ES/DecisionEmprender/Paginas/DAFO.aspx

ISO 14001: Impacte i aspectes ambiental

http://www.clubemas.cat/ca/

http://canviclimatic.gencat.cat

http://lameva.barcelona.cat/barcelonasostenible/ca

ISO 50001: Gestió Energètica

https://evo-world.org/en/

https://certificacioprofessional.cat

https://www.degreedays.net/

ISO 45001: Gestió dels riscos laborals 

https://www.insst.es/

Laura Alonso, enginyera tècnica industrial. Responsable de Qualitat, Medi Ambient i Riscos Laborals a ENGINYERS BCN.