En data 12 de març de 2019, es va publicar al BOE el Reial decret 8/2019, de 8 de març, de mesures urgents de protecció social i de lluita contra la precarietat laboral en la jornada de treball, en el qual es recullen tant mesures de foment al treball com de registre de jornada.

REGISTRE DE JORNADA

L’article 34.9 de l’Estatut dels treballadors, estableix l’obligatorietat que l’empresa garanteixi el registre diari de la jornada, incloent-hi l’horari concret d’inici i finalització de la jornada de treball de cada persona, sense perjudici de la flexibilitat horària que hi pugui haver a l’empresa. Aquest registre és d’aplicació a tota la plantilla, amb independència del tipus contractual i de jornada. L’organització i documentació d’aquest registre s’ha de dur a terme  mitjançant: negociació col·lectiva, acord d’empresa i decisió de l’empresari, amb la consulta prèvia als representants legals dels treballadors. A més, l’empresa ha de conservar aquests registres durant quatre anys, els quals han d’estar a disposició dels treballadors, dels seus representants legals i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social. Cal dir que l’incompliment pot comportar una infracció greu, d’acord amb el que preveu l’article 7.5 de la Llei d’infraccions i sancions en l’ordre social, amb una sanció que pot arribar fins als 6.250 € en el seu grau màxim.

MESURA DE FOMENT DEL TREBALL INDEFINIT

Pel que fa a les mesures de foment del treball indefinit, aquesta disposició inclou mesures per tal de fomentar l’ocupació indefinida en sector concrets d’activitats com les agràries, sectors del turisme i de persones desocupades de llarga durada. Amb relació a aquesta darrera mesura, cal dir que s’estableix una bonificació a fi d’incentivar la contractació d’aquestes persones, inscrites com a desocupades almenys dotze mesos dintre dels divuit mesos anteriors a la contractació. La bonificació de la quota empresarial arriba fins als tres anys —i, per tant, comporta que es mantingui el contracte— la qual es concreta en: 108,33 €/mes (1.300 €/any) durant tres anys per a contractes a homes i 125 €/mes (1.500 €/any) durant tres anys quan es contractin dones. En aquest sentit, s’exigeix el manteniment del nivell d’ocupació a l’empresa assolit amb el contracte bonificat, almenys dos anys després de la seva signatura (aquesta bonificació ha entrat en vigor l’1 d’abril de 2019).

MESURA DE PROTECCIÓ SOCIAL

Per acabar, i amb relació a les mesures de protecció social, cal mencionar-ne d’altres: en el subsidi per a aturats majors de 52 anys, es redueix l’edat d’accés, que passa de 55 a 52 anys, s’incrementa la durada del subsidi fins a l’edat ordinària de jubilació, s’elimina la consideració de les rendes de la unitat familiar per a l’accés al subsidi i s’incrementa la cotització durant el subsidi del 100 % al 125 % del topall mínim de cotització. Pel que fa a la millora en les quanties de les prestacions familiars de la Seguretat Social, s’incrementa tant la prestació per fill a càrrec, que passa de 291 € a 341 € anuals, com l’assignació econòmica per a llars amb ingressos anuals inferiors a 12.313 €.

En darrer lloc, l’increment de les quanties mínimes de la pensió per incapacitat permanent (menors de 60 anys) suposa l’augment de la quantia mínima de la pensió contributiva d’incapacitat permanent total per a menors de 60 anys, que passa de 5.552,40 € a 6.991,60 €.

Eva Mestres, advocada. Servei d’Assessorament Jurídic d’ENGINYERS BCN.