Resulta procedent efectuar una breu anàlisi de la correspondència del títol d’enginyer tècnic industrial al nivell MECES (Marc espanyol de qualificacions per a l’educació superior), un cop han transcorregut ja quatre anys des de la seva implantació mitjançant el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre.

QUÈ ÉS LA CORRESPONDÈNCIA DE TÍTOLS AL NIVELL MECES?

La normativa ha establert un règim de correspondències entre els títols anteriors a la reforma de Bolonya i els posteriors.

S’ha determinat que els títols d’enginyer tècnic industrial, en les respectives especialitats, corresponen al nivell 2 del MECES i al nivell 6 de l’EQF (Marc europeu de qualificacions), que és el que té assignat el grau (resolucions de 21 de juliol de 2015 – BOE núm. 192, de 12 d’agost de 2015).

QUINS EFECTES TÉ LA CORRESPONDÈNCIA DE TÍTOLS?

Els títols d’enginyer tècnic industrial tindran els mateixos efectes acadèmics i professionals, d’acord amb la normativa sectorial, que els actuals graus en enginyeria de la branca industrial successors d’aquells (article 24.6 del Reial decret 967/2014).

No obstant això, amb la correspondència, un titulat enginyer tècnic industrial no podrà afirmar que té el grau en enginyeria, sinó que té un títol que es correspon amb el nivell de grau.

LA CORRESPONDÈNCIA DE TÍTOLS TÉ EFECTES EN L’ACCÉS A LA FUNCIÓ PÚBLICA?

No. La disposició addicional vuitena del Reial decret 967/2014 estableix que els efectes de la correspondència no s’apliquen a l’accés a la funció pública.

Un enginyer tècnic industrial no podria concórrer en un procés selectiu d’una administració en què s’exigeixi tan sols el títol de grau en Enginyeria.

Un enginyer tècnic industrial podrà continuar accedint al subgrup A2, però no al subgrup A1.

COM ES POT ACREDITAR LA CORRESPONDÈNCIA DE TÍTOLS?

La normativa permet acreditar la correspondència del títol d’enginyer tècnic industrial al nivell 2 MECES (grau), segons l’article 27 del Reial decret 967/2014, amb:

  •  La presentació conjunta del títol universitari amb la resolució de correspondència.
  •  El certificat emès pel Ministeri d’Educació a través de la seva seu electrònica.

COM PUC OBTENIR EL CERTIFICAT DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ?

El Ministeri d’Educació té habilitat, a la seva seu electrònica, un servei per sol·licitar un certificat de correspondència:

http://www.educacionyfp.gob.es/ > Serveis al ciutadà > Catàleg de tràmits i serveis > Per a estudiants > Gestió de títols > Títols universitaris > Títols espanyols > Correspondència entre títols universitaris (pre-Bolonya) i nivells MECES.

Aquest tràmit només es pot fer amb DNI electrònic o alguna altra signatura electrònica admesa pel sistema, o bé fent servir el sistema d’identificació i autenticació Cl@ve Pin.

Davant qualsevol problema, el sistema permet efectuar una incidència que serà contestada en un temps raonable.

Jordi Barril Romera (jbarril@ebcn.cat). Advocat, Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi.