Les certificacions han de ser útils, les empreses certificades s’han de diferenciar de les no certificades per l’eficiència i l’eficàcia dels seus processos. En aquest article us expliquem les parts fonamentals que cal implantar per certificar un sistema de gestió.

El 2015 és l’any de publicació de la revisió de la norma UNE-EN ISO 9001:2015 “Sistemes de gestió de la qualitat”, norma de referència internacional per als sistemes de gestió de la qualitat. Aquesta nova revisió està enfocada a l’estratègia de l’empresa; introdueix la definició del seu context, les parts interessades i els riscos i oportunitats del negoci per poder establir l’estratègia de l’empresa.

Per què convé certificar-se?

Implantar un sistema de gestió de qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001:2015 és útil sobretot per un tema de demanda del mercat; els mateixos proveïdors ho requereixen. També millora l’eficàcia del procés i el servei, i augmenta així els beneficis de l’empresa i la satisfacció del client. En aquests casos és un requeriment voluntari.

També es pot certificar per un requeriment legislatiu, com és el cas del Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI). Segons s’indica en l’article 10, les empreses instal·ladores han de disposar d’un certificat del sistema de gestió de la qualitat implantat, emès per una entitat de certificació acreditada per ENAC.

Com certificar-se?

D’entrada, cal fer una diagnosi de l’empresa per determinar la situació, identificar la informació documentada i els indicadors que es fan servir. També és necessari determinar l’abast de la certificació, el mapa de processos i la interacció entre processos.

El mapa de processos identifica els rols i les responsabilitats. Es pot dividir en:

 • Processos estratègics: desenvolupats per la direcció i gerència. Inclouen els que ajuden a prendre decisions.
 • Processos fonamentals: relacionats directament amb el procés productiu i/o de servei que desenvolupa l’empresa.
 • Processos de suport: comuns a totes les organitzacions que permeten que l’activitat es desenvolupi, com ara: administració comptable, manteniment de les instal·lacions, tecnologies de la informació, recursos humans.

Ja hem iniciat, doncs, el procés. A continuació, cal seguir els requisits de l’ISO, implantar-los, i fer una auditoria interna i una auditoria de certificació per una entitat acreditada.

La informació documentada bàsica de tot sistema de gestió de qualitat, relacionada amb els punts de la norma ISO 9001:2015, és:

 • La política (punt 5, “Lideratge”).
 • Els objectius alineats amb la missió i la visió de l’empresa (punt 6, “Planificació”).
 • El context de l’organització (punt 4, “Context de l’organització”).
 • Les parts interessades (punt 4, “Context de l’organització”).
 • La identificació de riscos/oportunitats prioritzats (punt 6, “Planificació”).
 • La definició dels indicadors dels processos per mesurar l’activitat (punt 9, “Avaluació del desenvolupament”).
 • La identificació de les no conformitats del sistema (punt 10, “Millora”).
 • El registre de les accions de millora/accions correctores (punt 10, “Millora”).

La implantació d’un sistema de gestió la pot realitzar la mateixa empresa amb personal tècnic competent o a través d’una consultoria especialitzada. També cal dir que és molt important que la fase d’implantació es faci des d’un punt de vista útil. La informació documental és la que requereix la norma però ha de servir perquè l’empresa millori els processos, els faci més eficients i millori contínuament.

I recordeu que, en qualsevol punt del procés, els col·legiats podeu comptar amb l’assessorament d’ENGINYERS BCN.

Laura Alonso, enginyera tècnica industrial. Responsable de Qualitat, Medi Ambient i Riscos Laborals a ENGINYERS BCN.