Arran de les darreres modificacions de la legislació sobre seguretat industrial, convé fer un recordatori de les infraccions i les sancions en l’àmbit de la seguretat industrial que poden afectar als enginyers.

A CATALUNYA, la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, estableix que és una infracció molt greu l’expedició de certificats, declaracions, informes o actes falsos per part dels agents que intervenen en la seguretat industrial (art. 26.4, lletra b).

Cal tenir present que els tècnics autors de projectes i els tècnics directors de l’execució de projectes d’obres o d’instal·lacions tenen la consideració d’agents de la seguretat industrial (art. 7.1, lletres b i c).

Les infraccions molt greus poden ser sancionades amb una multa entre 100.001 euros i 1.000.000 d’euros (art. 27.3, lletra a).

A L’ÀMBIT ESTATAL, la Llei 21/1992, del 16 de juliol, d’indústria, preveu com a infraccions greus que poden afectar als enginyers:

  •  “l’expedició de certificats, informes i actes el contingut dels quals no s’ajusti a la realitat dels fets” (art. 31.2, lletra h, de la Llei 21/1992).
  • “la redacció i signatura de projectes o memòries tècniques el contingut de les quals no s’ajusti a les prescripcions establertes en la normativa aplicable” (art. 31.2, lletra i, de la Llei 21/1992).

Aquest article 31 ha estat declarat formalment legislació bàsica estatal i, en conseqüència, s’ha d’aplicar a tota Espanya, sense perjudici de la legislació autonòmica corresponent.

Les infraccions greus poden ser sancionades fins a 6.000.000 euros (art. 34.1,lletra b), després de la modificació de la Llei 21/1992, introduïda pel Reial Decret-Llei 20/2018, de 7 de desembre.

En aquest sentit, convé tenir present que les multes i les sancions administratives que s’imposen als tècnics solen restar excloses de la cobertura de les pòlisses de responsabilitat civil professional.

Per tant, els enginyers han d’actuar amb la diligència deguda no només pel seu propi prestigi i el de la seva professió, sinó per protegir el seu patrimoni que queda exposat davant les multes per infraccions administratives, atès que aquestes, com hem dit, queden excloses de cobertura en les assegurances de responsabilitat civil professional.

No obstant això, sí quedarien cobertes per l’assegurança de responsabilitat civil professional les multes imposades als clients per una acció negligent imputable a l’enginyer, atès que s’han de considerar danys i perjudicis derivats.

Jordi Barril Romera (jbarril@ebcn.cat). Advocat, Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi.