La Llei exclou expressament l’assegurança de les multes per infraccions administratives, perquè s’entén que va en contra de l’ordre públic i perquè aquesta possibilitat buidaria de contingut la sanció d’algunes conductes i l’exigència de diligència en la realització de determinades funcions perquè trasllada a l’assegurador el pagament de la sanció imposada al responsable.

Per tant, les assegurances de responsabilitat civil professional tenen una clàusula d’exclusió general respecte al pagament de multes per infraccions administratives derivades de l’exercici professional.

En aquest sentit, cal tenir present que els enginyers actuen en gran diversitat d’àmbits administratius sectorials que preveuen infraccions i sancions als professionals intervinents.

A mode d’exemple, a Catalunya, la Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal·lacions i els productes, estableix que és una infracció molt greu que els agents que intervenen en la seguretat industrial expedeixin certificats, declaracions, informes o actes falsos (art. 26.4.b) i aquesta infracció està sancionada amb una multa d’entre 100.001 i 1.000.000 d’euros (art. 27.3.a).

A escala estatal, es preveuen multes des de 3.005,07 fins a 90.151,82 euros per infraccions greus en matèria de seguretat industrial per l’expedició de certificats el contingut dels quals no s’ajusti a la realitat dels fets, o bé per la redacció i signatura de projectes o memòries tècniques el contingut de les quals no s’ajusti a la normativa aplicable (art. 31.2. h/i, en concordança amb l’art. 34.1.b, de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d’indústria).

Igualment, es preveuen sancions de fins a 3.000 euros per la infracció urbanística lleu consistent en l’execució d’obres en edificacions sense llicència o comunicació prèvia o amb inobservança de les clàusules d’aquelles, sent responsable, entre altres, la persona directora tècnica de l’execució d’aquelles obres (art. 215.h; art. 219.a, i art. 221.3 de la Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovada pel Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost).

Per tant, els enginyers han d’actuar amb la diligència deguda no només pel seu propi prestigi i el de la professió, sinó per protegir el seu patrimoni, que queda exposat davant les multes per infraccions administratives, atès que aquestes queden excloses de cobertura en les assegurances de responsabilitat civil professional.

No obstant això, sí que quedarien cobertes per l’assegurança de responsabilitat civil professional les multes imposades als clients per una acció  negligent imputable a l’enginyer, atès que s’han de considerar danys i perjudicis derivats.

Jordi Barril Romera (jbarril@ebcn.cat). Advocat, Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi.