La Llei 6/2017, de 24 d’octubre, de reformes urgents del treball autònom, introdueix novetats pel que fa a despeses deduïbles en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) que van entrar en vigor l’1 de gener de 2018. Us les exposem a continuació.

A) SUBMINISTRAMENTS, SI ES TREBALLA DES DE CASA
La llei preveu que els autònoms que afectin parcialment el seu habitatge al desenvolupament de l’activitat econòmica, es podran deduir les despeses de subministraments (aigua, gas, electricitat, telefonia i internet) “en el percentatge resultant d’aplicar el 30% a la proporció existent entre els metres quadrats de l’habitatge destinats a l’activitat respecte a la seva superfície total, excepte que es provi un percentatge superior o inferior”.

L’afectació de l’habitatge habitual a l’activitat s’acredita a través de la declaració censal (en l’apartat d’activitats i locals). Si l’enginyer no va afectar metres quadrats de l’habitatge en la declaració censal d’alta, haurà de procedir a la seva modificació per incloure aquesta dada, si està interessat en l’aplicació de la deducció.

Cal aclarir el càlcul de la deducció, atès que el 30% de la deducció és sobre el percentatge de l’habitatge que està afectat a l’activitat, i no pas en relació amb l’import de la factura.

Per exemple: un habitatge que disposa de 100 m2 i s’afecta 20 m2 a l’activitat (afectació d’un 20%). Si la despesa d’electricitat és de 100 euros, la part deduïble serà 6 euros (100 euros x 20% x 30%).

La Llei es refereix a la telefonia associada a un habitatge i, per tant, s’ha d’entendre que la deducció del 30% no s’aplica a la despesa de la telefonia mòbil. Aquesta serà deduïble en tot cas si l’enginyer pot acreditar que aquesta despesa és necessària per a l’exercici de la seva activitat professional.

B) DESPESES DE MANUTENCIÓ FORA DE CASA
La Llei disposa que les despeses de manutenció de l’autònom en el desenvolupament de la seva activitat es podran deduir sempre que “es produeixin en establiments de restauració i hostaleria i s’abonin emprant qualsevol mitjà electrònic de pagament, amb els límits quantitatius establerts reglamentàriament per a les dietes i assignacions per a despeses normals de manutenció dels treballadors”.

Per tant, els contribuents podran deduir les despeses de manutenció generades en el desenvolupament de l’activitat econòmica per determinar el rendiment net de l’activitat econòmica en estimació directa, sempre que:

  • Es produeixin en establiments de restauració i hostaleria.
  • S’abonin emprant qualsevol mitjà electrònic de pagament.

Els límits quantitatius vigents són de 26,67 euros al dia, o bé 48,08 euros si el desplaçament és a l’estranger, si no hi ha pernoctació, i de 53,34 euros al dia, o bé 91,35 si el desplaçament és a l’estranger, si hi ha pernoctació (art. 9, lletra A, apartat 3, del Reglament de l’IRPF, aprovat pel Reial decret 439/2007, de 30 de
març).

Jordi Barril Romera (jbarril@ebcn.cat), Servei d’Assessorament Jurídic del Col·legi.