1. Donada una instal·lació d’enllaç sobre la qual s’hagi dut a terme una inspecció periòdica obligatòria on s’hagi detectat com a defecte greu la manca de documentació d’inscripció però que, a més, a causa del deteriorament que presenta se n’hagi de portar a terme una modificació o reforma d’importància, quin tràmit administratiu s’hauria de seguir?

2. Seria aplicable la Instrucció 1/2015? En cas contrari, serviria el número d’expedient d’inspecció donat per l’OC com a referència per a fer una inscripció de reforma de la instal·lació?

Aquestes preguntes s’han vehiculat a través de les taules consultives en les quals participa el Col·legi i que són una gran eina on els principals agents de la seguretat de les instal·lacions de Catalunya es troben i plantegen aspectes que preocupen el sector.

RESPOSTES DE LA DGEMSI:
1. Si s’ha efectuat la inspecció d’una instal·lació receptora elèctrica de baixa tensió per un organisme de control, i en aquesta, entre altres defectes greus, s’indica la manca de documentació justificativa de la seva inscripció, entenem que la primera actuació que cal dur a terme és una valoració per determinar si, per a l’arranjament dels defectes detectats, s’ha d’efectuar una reparació d’importància. Si és així, segons el que estableix l’article 2.2.b) del Reial decret 842/2002, tota la instal·lació ha de complir els requisits establerts al vigent Reglament electrotècnic per a baixa tensió, la qual cosa pot suposar
fer una nova instal·lació.

En aquest cas, s’haurà de realitzar un projecte prèvi a la seva execució i, un cop feta la nova instal·lació: s’haurà de certificar per l’empresa instal·ladora, s’haurà de disposar del certificat final d’obra (ELEC 4), s’haurà de disposar d’una nova acta d’inspecció amb qualificació favorable (emesa per un organisme de control) i s’haurà d’inscriure com a nova instal·lació al RITSIC.

En cas que es tracti d’una installació d’enllaç en un edifici d’habitatges, no serà preceptiva la realització de cap nova inspecció, ja que aquest tipus d’instal·lacions (segons s’estableix al punt 4 de la ITC BT 05) no estan sotmeses a inspecció inicial, però sí periòdica al cap de deu anys.

2. Les instal·lacions de caràcter temporal per a l’alimentació  de maquinària d’obres en construcció, així com les de caràcter temporal en locals o emplaçaments oberts no necessiten l’elaboració de cap projecte previ si la seva potència màxima admissible no supera els 50 kW. No obstant això, s’ha de remarcar la premissa de “caràcter temporal” (per exemple, fires, exposicions, mostres, revetlles, etc.). En aquests casos no hi ha obligació reglamentària d’efectuar una inspecció inicial, i els seran d’aplicació els preceptes establerts a les ITC BT 33 i 34, respectivament. Com a criteri de temporalitat es pot entendre que una instal·lació és temporal quan està destinada a ser muntada i desmuntada al mateix temps que l’exposició, revetlla, mostra o fira. En el cas d’instal·lacions temporals, caldrà veure si són locals de concurrència pública (envelats, casetes, circs, etc.), i si ho són, caldrà projecte i inspecció inicial, sigui quina sigui la seva potència.

Ara bé, si una instal·lació d’intempèrie (local obert, sense sostre, etc.) no té caràcter temporal (per exemple, el pati d’una nau), s’ha de considerar com a local moll, i si supera els 10 kW de potència màxima admissible, és preceptiva l’elaboració d’un projecte. Així mateix, en cas que se superin els 25 kW, cal fer un projecte i una inspecció
inicial.

Podeu consultar tota la documentació generada de les taules consultives en aquest enllaç.

David Jiménez, Cap dels Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN.