Entre les atribucions de la professió d’enginyer tècnic industrial hi ha l’elaboració de fitxes reduïdes de característiques i les reformes d’importància de vehicles. Per realitzar aquests treballs cal tenir presents els reials decrets 750/2010 del 4 de juny i 866/2010 del 2 de juliol, i el Manual de reformes d’importància, del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. En aquest article es pretén explicar de manera genèrica la bona praxi en aquestes actuacions professionals.

INTERVENCIÓ DE L’ENGINYER EN L’HOMOLOGACIÓ DE VEHICLES
En un procés d’homologació d’un vehicle d’importació és comú que sigui necessària la redacció de la fitxa tècnica reduïda particularitzada segons el Reial decret 750/2010. En aquesta actuació professional s’ha de fer la inspecció física del vehicle; no és una bona praxi no realitzar-la. Es poden donar situacions compromeses pel tècnic redactor en casos de, per exemple, vehicles robats o vehicles transformats que han perdut la seva homologació de tipus original, o bé es pot caure en l’engany de clients que no tenen gaires bones intencions.

Una bona praxi de l’elaboració de fitxes reduïdes consisteix a:

  • Recopilar documentació del vehicle.
  • Redactar la fitxa reduïda segons l’apèndix 2, part III, del Reial decret 750/2010.
  • Fer la revisió física del vehicle.

Aquesta darrera part és la que s’està obviant paulatinament per part d’alguns professionals i la que pot tenir conseqüències legals per a l’enginyer, tant civils com penals.

INTERVENCIÓ DE L’ENGINYER EN LA REFORMA D’IMPORTÀNCIA DE VEHICLES
Totes les reformes d’importància de vehicles estan tipificades al Manual de reformes d’importància de vehicles. Aquest manual indica, en funció de la reforma, quins documents caldrà
aportar a la ITV. Aquests documents poden ser: Projecte tècnic, Certificat final d’obra, Certificat de taller i informe favorable de la reforma emès per un laboratori acreditat o pel fabricant
del vehicle.

Una bona praxi de l’execució de les reformes d’importància en vehicles consisteix a:

  • Recopilar documentació del vehicle.
  • Redactar el projecte objecte de la reforma.
  • Fer un seguiment per part del tècnic de la bona execució de la reforma.
  • Una vegada finalitzada la reforma amb control favorable mitjançant la inspecció física del vehicle per part del tècnic, emetre els certificats de taller i final d’obra per part del tècnic.
  • Demanar l’Informe favorable de la reforma a un laboratori acreditat o al fabricant del vehicle.
  • Fer la inspecció a la ITV per legalitzar les reformes a la Fitxa Tècnica del Vehicle mitjançant un expedient de reforma d’importància.

Un bon projecte tècnic de reforma segons el Reial decret 866/2010 i una bona planificació del seguiment de l’execució de la reforma per tal de controlar que tot el procés s’executa correctament són essencials per garantir un bon resultat final.

És indispensable realitzar una visita de control abans d’emetre el Certificat final d’obra.

D’altra banda, cal indicar que de la mateixa manera que un enginyer no ha d’emetre el final d’obra d’un vehicle que no ha vist físicament (aquesta visita no es pot substituir per fotografies enviades a l’enginyer per correu electrònic), el mateix passa amb el Certificat de taller: un taller no ha d’emetre cap certificat sobre una reforma d’un vehicle que no hagi fet.

No realitzar una bona praxi professional en el disseny i l’execució de les reformes d’importància en vehicles pot tenir conseqüències legals per a l’enginyer, amb responsabilitats civils, penals o administratives.

SITUACIÓ ACTUAL
Actualment hi ha molts professionals que apliquen la bona praxi abans indicada o inclús, a vegades, millor, però cada vegada més s’estan realitzant fitxes reduïdes i projectes de reformes d’importància amb final d’obra sense cap visita per part del tècnic. Cal indicar que aquesta pràctica no és correcta i que pot comportar conseqüències legals per a l’enginyer.

Unes fotografies en cap cas poden substituir la visita d’un enginyer. Es poden reduir fins al mínim, però la visita del final d’obra és ineludible. En alguns treballs de reforma es dona la situació que el tècnic gestiona tot el procés telemàticament mitjançant fotografies. També s’ha donat el cas d’alguns certificats de taller emesos per tallers que no han realitzat la reforma i que ni tan sols han vist el vehicle per verificar-ne la correcta execució.

El laboratori que no ha de fer cap visita només inspecciona el vehicle quan s’ha de realitzar algun tipus d’assaig, i això comporta que en aquests casos l’únic actor que veu el vehicle físicament sigui l’enginyer de la ITV, que tot i ser bon professional, un cop finalitzada la reforma, no pot arribar al detall de control que hauria d’haver dut a terme l’enginyer responsable juntament amb el taller
executor.

VISIÓ D’ENGINYERS BCN
Des del Col·legi sempre es recorda que és molt important realitzar una feina molt curosa en aquest camp, fer una correcta recopilació de les dades d’un vehicle per rematricular o reformar, un bon projecte, si escau, i realitzar sempre una inspecció física del vehicle. ENGINYERS BCN posa a disposició dels col·legiats una base de dades on es poden trobar les fitxes tècniques reduïdes dels vehicles homologats a l’estat.

Tant per rematriculació de vehicles com en l’execució de les reformes d’importància, remarquem el fet de no caure en l’error de fer alguna certificació a distància mitjançant fotografies, que poden no correspondre amb el vehicle.

És imprescindible disposar d’una assegurança de responsabilitat civil per poder fer front a una reclamació sobre un treball.

El Col·legi posa a disposició dels col·legiats diferents modalitats d’assegurances de responsabilitat civil. Per estar cobert caldrà fer un registre col·legial de cada treball mitjançant el
visat o RVD.

Jordi Segura (jsegura@ebcn.cat), departament de Serveis Tècnics del Col·legi. Col·legiat 14.606
Alberto Fernández, col·legiat 12.804