Tan important és saber que la Llei obliga els enginyers a disposar d’una assegurança de responsabilitat civil professional (ARCP), com que aquests no tindran cobertura, l’asseguradora no pagarà les indemnitzacions i posaran en perill el seu patrimoni present i futur si no realitzen el control col·legial [visat o Registre de Verificació Documental (RVD)], en el cas del mòdul I,* segons exigeix el condicionat de l’ARCP d’ENGINYERS BCN.

QUÈ COBREIX L’ARCP
L’ARCP cobreix el pagament d’indemnitzacions de les quals pugui resultar civilment responsable l’enginyer, ocasionats involuntàriament a tercers per actes negligents, errors o omissions professionals que derivin de la seva activitat professional.

Però cal recordar que el mòdul I de l’ARCP del Col·legi estableix que determinats treballs professionals exigeixen, com a condició de cobertura, que estiguin sotmesos a control col·legial. A més a més, dels treballs que s’han de sotmetre a visat obligatori o informe d’idoneïtat tècnica, exigeixen controlcol·legial (visat o RVD) la projecció/ disseny, la direcció facultativa i la certificació dels treballs següents:

  • Obertura d’activitats o establiments.
  • Espectacles públics o d’activitats recreatives.
  • Prevenció i seguretat en matèria d’incendis.
  • Prevenció i control ambiental de les activitats.
  • Estudis de seguretat i salut.
  • Coordinació de seguretat i salut.
  • Obres no subjectes a la Llei d’ordenació de l’edificació.
  • Instal·lacions en matèria de seguretat industrial.

No requerirà per a la cobertura cap control col·legial la resta de treballs professionals no inclosos específicament en els apartats descrits anteriorment, tot i que es pot fer voluntàriament.

En aquest sentit, la companyia asseguradora el primer que comprovarà davant una declaració de sinistre presentada per una persona col·legiada és que hagi pagat la prima anual en l’any que ha estat notificada de la reclamació i, immediatament després, la tipologia de treball professional per tal de comprovar si és un dels supòsits en què el condicionat exigeix control col·legial.

Per exemple, si un enginyer redacta un projecte elèctric de baixa tensió (instal·lació de seguretat industrial) i no el sotmet a visat o RVD, no tindrà cobertura de l’ARCP, o bé si signa un certificat final d’activitat associat a una declaració responsable o comunicació prèvia i no el sotmet a control col·legial, tampoc tindrà cobertura de l’ARCP.

L’Administració no sol exigir el control col·legial com a requisit d’admissió del treball professional en el tràmit administratiu quan és un supòsit que la normativa aplicable no preveu com a visat obligatori i sovint només demana una justificació de col·legiació. Això no s’ha de confondre amb el fet que l’ARCP que té contractada l’enginyer l’exigeixi com a requisit de cobertura que el treball estigui sotmès a visat o RVD.

Sense perjudici de tot l’anterior, s’hauria de tenir present que el visat o RVD atorga una sèrie de garanties addicionals en l’exercici professional com són l’acreditació de la identitat de l’autor de treball, la seva habilitació professional i que el treball signat està dintre del perímetre d’actuació de l’enginyeria tècnica industrial o dels enginyers graduats, la possessió d’una ARCP, evita l’intrusisme professional, que el treball s’ha fet en una data concreta i que hi ha un control de la correcció i integritat de la documentació del treball per part d’un col· legi professional.

* Més informació de les modalitats de l’ARCP a: www.enginyersbcn.cat/assegurances.

Jordi Barril Romera (jbarril@ebcn.cat), Servei d’Assessorament Jurídic d’ENGINYERS BCN.