Si mirem enrere 25 anys i pensem en la tècnica i la tecnologia d’aquella època, causa vertigen pensar el grau d’evolució que s’ha produït d’aleshores ençà: sector industrial, automoció, tecnologies de la informació, etc. Per aquest motiu costa assumir que durant tot aquest temps les instal·lacions de PCI hagin hagut d’estar regulades per un mateix reglament.

En aquest sentit, l’aprovació del nou RIPCI (Reglament d’instal·lacions de protecció contra incendis) a través del Reial decret 513/2017 permet als fabricants de sistemes de protecció activa contra incendis tenir per fi un reglament més actualitzat.

No obstant això, cal dir que s’ha tornat a perdre l’oportunitat de regular els sistemes de protecció passiva, una qüestió encara per resoldre en la legislació bàsica de l’Estat, ja que els principals reglaments que desenvolupen les mesures de protecció contra incendis (CTE i RSICIEI) no estableixen com executar-les, amb el que això suposa: es demana un alt grau d’especialització als instal·ladors d’equips i sistemes actius de protecció contra incendis, i, per contra, no es para atenció en l’industrial que executa les mesures passives.

A partir d’aquí, i entrant ja en els fets més rellevants que desenvolupa el nou Anàlisi de la publicació del nou RIPCI RIPCI, podem destacar el següent:

 • La disposició final quarta estableix que el MINETUR haurà de mantenir actualitzat el llistat de normes UNE que són d’aplicació en cada moment. S’indica que, si es produeix una actualització de norma no recollida per aquest llistat i quan aquesta actualització no modifica criteris bàsics de l’anterior UNE, però sí millora la seguretat intrínseca del material o bé l’assaig corresponent, podran aplicar-se simultàniament ambdues normes UNE fins la següent resolució d’actualització de normes publicada pel MINETUR.
 • S’estableix el sistema d’acreditació del compliment dels requisits de seguretat dels productes de PCI, que es pot fer a través de:
  • Amb marcatge CE segons Reglament de Productes de la Construcció (RPC), si els productes estan inclosos al RPC
  • Si els productes no estan inclosos al RPC mitjançant la corresponent marca de conformitat a norma segons RD 2200/1995 a través d’un organisme notificat, acreditat per ENAC.
  • Si els productes són no tradicionals o innovadors i no disposen de norma, caldrà acreditar-ho mitjançant una avaluació tècnica de la conformitat que com a mínim contindrà els punts recollits a l’Article 4.
 • S’obliga a que les empreses instal·ladores i mantenidores disposin de la certificació del seu sistema de gestió de la qualitat orientat al compliment de les exigències del RIPCI i emès per una entitat de certificació acreditada. L’abast d’aquesta certificació ha d’incloure cada un dels equips o sistemes de PCI instal·lats o mantinguts per aquestes empreses (aquest requisit no serà d’aplicació pels instal·ladors que només executin la instal·lació d’enllumenat d’emergència).
 • Per les instal·lacions en edificis industrials (s/RSCIEI) caldrà presentar un projecte o documentació tècnica signada per tècnic competent i desenvolupada segons la norma UNE 157001, davant el servei competent en matèria d’indústria de la CCAA. Pels edificis coberts pel CTE es deixa en base al propi Codi. Caldrà veure com es vehicula aquest tema a Catalunya on, a data d’avui no existeix un tràmit d’inscripció al RITSIC d’aquest tipus d’instal·lacions. En aquest sentit, i per la posada en servei d’aquestes instal·lacions el RIPCI obliga l’expedició per part de les empreses instal·ladores d’un certificat final d’instal·lació signat per tècnic titulat competent així com un contracte de manteniment tant per les instal·lacions sota l’empara del RSCIEI com del CTE.
 • Un dels aspectes més conflictius del RIPCI és segons la nostra opinió, el que es recull a l’article 22 juntament amb la disposició transitòria quarta, en relació a les inspeccions periòdiques de les instal·lacions de PCI. En primer lloc caldrà veure com s’harmonitzen aquestes inspeccions a Catalunya on, a través de la Llei 3/2010 s’ha desenvolupat el control administratiu sobre les activitats en matèria de PCI. Així mateix, també sembla incongruent que, havent trigat gairebé 25 anys en aprovar el nou reglament, ara només deixin un any de carència per passar la inspecció periòdica a aquelles instal·lacions amb antiguitat superior als 20 anys.
 • A l’Annex I és on es regula amb bastant més detall que l’anterior reglament cadascuna de les diferents instal·lacions de PCI. Entre d’altres s’incorporen noves instal·lacions com els sistemes de control de fums, l’enllumenat d’emergència i els senyals luminescents. Dels requeriments tècnics podem destacar, amb caràcter no exhaustiu, que per exemple s’han revisat les alçades mínima i màxima d’instal·lació així com la distància de separació dels extintors. També s’ha revisat l’alçada màxima de col·locació dels polsadors d’alarma. En aquest sentit, és important remarcar que segons les disposicions transitòries 1ª i 2ª pels sistemes i equips existents només els hi serà d’aplicació les tasques de manteniment recollides a l’Annex II, per tant no caldrà reajustar aquestes distàncies o alçades als equips existents. Altre punt molt important que introdueix el nou RIPCI és la fixació de la vida útil de determinats equips o sistemes, (10 anys pel cas dels detectors i les senyals luminescents i 20 anys per les BIE’s) en cas que el fabricant no indiqui el contrari. Cal destacar que és de suposar que s’hagi de treure una correcció d’esmenes del RIPCI ja que indica que les característiques dels extintors s’han d’ajustar al RD 769/1999 que està derogat pel RD 709/2015. Indicar també que el MINETUR s’ha compromès a treure una Guia Tècnica abans de que entri en vigor el RIPCI.

David Jiménez, Cap dels Serveis Tècnics d’ENGINYERS BCN.